کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
نامشخص
شماره پرواز
6918
کلاس پرواز
Y